aquabootcamp

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht, staat de directie terzijde met advies en heeft een klankbordfunctie op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Sportbedrijf De Fryske Marren. Tevens richt de Raad van Commissarissen zich op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt het zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat alle benodigde expertise voor een goede taakuitvoering aanwezig is en dat de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, kunnen opereren.

De Raad van Commissarissen komt minimaal zesmaal per jaar bijeen in een vergadering. De stukken en jaarverslagen kunt u vinden op deze pagina. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn maximaal drie maal herbenoembaar.

De specifieke bevoegdheden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van het Sportbedrijf.

De Raad van commissarissen gevormd door:

De heer M. Kuipers Voorzitter van de Raad van Commissarissen, vanaf 4-2-2014
Hoofdfunctie: Strategisch consultant, interim directeur en adviseur boardroom
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht huurdersvereniging Nieuw Elan in Leeuwarden
Lid Raad van Commissarissen Unive Stad en Land Coöperatie in Apeldoorn
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderwoud in Heerenveen
Lid Raad van Commissarissen NV Samenwerking Glasverzekering in Zutphen
• Voorzitter van de audit en risk commissie
Bestuurslid Stichting De Versnellingsagenda Noord-Oost Friesland
Voorzitter Bestuur Stichting De Harmonie Theater te Leeuwarden
Lid Redactiecommissie Toezien – vakblad toezichthouders onderwijs en kinderopvang
De heer F. A. J. M van Beek Lid Raad van Commissarissen, vanaf 1-2-2016
Hoofdfunctie: Raadsgriffier Gemeente Alkmaar
Nevenfuncties: lid Rekenkamer gemeente Heemskerk
Mevrouw H (Ineke) Donkervoort Lid Raad van Commissarissen vanaf 1-2-2016
Hoofdfunctie: Toezicht en advies semipublieke domein via ID Management & Advies
Nevenfuncties: NevenfunctiesLid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Lefier, Groningen-Emmen
Lid Raad van Commissarissen Kabelnoord, Dokkum
Lid Raad van Toezicht O2G2, Openbaar Onderwijs, Groningen
Voorzitter Raad van Toezicht RIBWGO, beschermd wonen, Zwolle
Lid Raad van Commissarissen Wonen Noord West Friesland, St Annaparochie
Lid Raad van Toezicht KNSB, Utrecht
Lid Commissie Goed bestuur MBO, Woerden
Lid Commissie van Beroep MBO-HBO, Onderwijsgeschillen, Utrecht

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevormd door twee afgevaardigden vanuit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren, zijnde de wethouders:

Menu
X